Cooool2019-08-31

天天耳濡目染,小人物想从政有机会吗

有2个回答

王一樵 2019-09-20

关于朋友们的提问,我先作一个简短的回答。明初永乐皇帝在征服交址安南后,曾经在当地大量征召能工巧匠与劳动人力,举家迁至北京兴建紫禁城的宫殿建筑。永乐帝不仅妥善安排这些来自南方的匠作人员,照顾其生活起居,同时也持续地在交址当地征召资质秀逸的各种专业人才前往北京,贡献技能,服务于宫廷各种相关差役。另一方面,永乐帝为了长期培育熟悉宫廷相关政务的专业人力,明廷也征发了不少交址当地面貌俊秀的男童们送往宫中内廷,妥为教育,让其读书识字,接受培训成为内侍宦宫中的相关专职人才。这一些越南宫人们很是天资聪慧,不仅在宫廷中当值应差的表现出色,甚至渐成一股交址宫人的势力。而且交址宦官中还出现了不少具有宫廷建筑才能的专业内侍太监,在内官监当差服务(例如阮安、阮浪、阮白等人),甚至负责了明代初期紫禁城建设的重要工程任务。我们可以这样去理解,宫中的小人物们或许来自远方,因缘际会之下,而在宫廷中生活下去。透过长时间的学习,逐渐掌握了专业的知识和技术,成为营造宫廷建筑等重要政务的技术人员。其它不同的政务,也有相关的事例,我再逐一补充给大家,一起讨论,一起交流。

王一樵 2019-09-22

朋友们提的相關问题,让我想起了一段《清实录》里有关太监苏培盛的记载。也许大家对苏培盛的印象,总是老实护主的勤恳之人,但是实录里的文字之中,却是另一个不同的形象。我们可以看到颇受恩眷的苏培盛,不仅在“九州清晏”自行饮馔,遇到皇子到来,苏培盛不仅不知回避,遵守礼仪,甚至邀请阿哥们同桌共食。阿哥们有的贪嘴,一时失于检点,便同桌共餐。乾隆皇帝气愤之余,曾经留下严厉的警告训诫,并提及了昔日发生在“九州清晏”的事情始末。乾隆帝更提及「似此种种悖乱,不可枚举」。这条史料也为我们留下了一个记录,宫人们的日常生活离不开宫廷的各种作习。宫中人的饮食生活也离不开宫廷,甚至皇子们、阿哥们都有可能会参与其中,同桌共食,一起饮馔。但是宫中生活,一举一动,都有各式各样的目光与评价。苏培盛的例子提供了我们一个宫中人日常生活的侧写,也许他有时候不经意的一言一行,却在宫廷生活中有了更严重的影响与结果。《高宗纯皇帝实录》,卷四,雍正十三年十月初十一日丙子条下载:“谚云:“一岁主,百岁奴”。上下之分秩然,岂得以阿哥等年尚冲幼,遂尔怠忽耶!即如苏培盛,乃一愚昧无知人耳。得蒙皇考加恩,授为宫殿监督领侍,赏赐四品官职,非分已极。乃伊不知惶愧感恩,竟敢肆行狂妄。向日于朕弟兄前,或半跪请安,或执手问询。甚至庄亲王并坐接谈,毫无礼节……。前朕与和亲王 等,在九州岛清晏瞻礼,时值苏培盛等在彼饮馔。伊等不但不行回避,且复延坐共食,而阿哥等亦有贪其口腹,与之同餐者。朕躬后至,稍坐而出,嗣是朕即不复在九州岛清晏用饭。夫阿哥等一时失于检点,而苏培盛狂妄骄恣,公然与皇子等并坐而食。似此种种悖乱,不可枚举,此皆朕躬所亲见者也……。”

热新闻

热话题

热评论

热回答

关于澎湃 在澎湃工作 联系我们 版权声明 隐私政策 澎湃广告 友情链接 澎湃新闻举报受理和处置办法